Общи условия

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записването е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора.

1.2 .Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на "Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена".

1.3. Туроператорът има право да изиска лична индивидуална среща с всички туристи, за съответната туристическа програма на заявеното пътуване.

1.4. Туроператорът има право да се откаже от заявеното пътуване, ако прецени, че здравословното състояние на потребителя не позволява нормалното протичане и изпълнение на цялата туристическа програма.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи (резервации, ваучер, билети и т.н.), изискуеми от посолството.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

2.3. Чуждестранни граждани, които желаят да пътуват по програмите на Триана Стар Интернешънал трябва да се информират за правния и визов режим на тяхната страна със страните, които се посещават по съответната туристическа програма.

3. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Турператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 40% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане – 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменат друг срок.

3.4. Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ.

3.5. Увеличението на цената е възможно при: покачване на цените на горивата, изменение на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

4. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава :

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури информация на Потребителя за митническите и социални условия на страните, включени в туристическото пътуване.

4.1.3. да осигури задължителна застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" с клауза "асистанс" за пътувания извън страната. По искане на Потребителя да го застрахова и от други рискове по време на пътуването.

4.1.4. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никакво отговорност, ако Потребителят не извърши плащане в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.1.5. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗАД "Булстрад". Копие от сертификата се предоставя на Потребителя при получаване на пълния комплект документи за пътуването.

4.2. Потребителят се задължава:

4.2.1. при пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

4.2.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата /ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/.

4.2.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.2.4.да спазва законите на страната , за която пътува

4.2.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване с престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.2.6. Потребителят има право: в срок от 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, включително и визови. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.

5.2. когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите , е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на Потребителят всички платени суми, без тази част от тях, за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

 • забавяне на самолетни полети по технически и метеорологични причини;
 • анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя;
 • загуба или повреда на документите за самоличност или на багажа по време на пътуването;
 • необходимост от хоспитализация или болнично лечение;

5.5.Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините се дължат на:

 • Потребителя;
 • Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
 • непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им;

5.6. Туроператорът направи значително промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответното прихващане, доплащане или възвръщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

5.8. Категоризацията на хотели, заведения за хранене и атракциони е продукт на съответните местни органи и туроператорът не носи отговорност за тях.

5.10. Записването за допълнителните екскурзии е по желание.

5.11. Задачата на водачите на групата са организационни и целят улесняването на комуникацията и координацията между туристите и представителите на фирмата партньор.

6. Анулации

6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма , в офиса където е направено записването.

6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

 • при наличие на повече от 60 дни преди датата на тпътуване– неустойка не се удържа;
 • между 59 и 30-я ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения депозит;
 • между 29 и 20-я ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на екскурзията;
 • между 19 и 10-я ден преди датата на заминаване се удържа 80% от стойността на екскурзията;
 • при по-малко от 10 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.

При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни документи Туроператора има право да анулира пътуването, като удържа същите неустойки.

6.3. Условия на авиокомпаниите

6.3.1. При закупен групов самолетен билет, стойността му не се възстановява, а при закупен индивидуален самолетен билет, неустойките са според условията на авиокомпанията.

6.3.2. При закупен самолетен билет на нискобюджетна авиокомпания, стойността му не се възстановява.

6.4. Туроператорът не възстановява суми на Потребителя за неизползвани по време на пътуването платени услуги по договора.

7. Спорове и рекламации

7.1. Всички спорове по неизпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички страни.

7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоставената услуга , не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата,Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, които е подписан от представител на приемащата страна и Потребителя. Туроператорът се задължава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

8. Ред за изменение и прекратяване на Договора

8.1. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.