Европейско финансиране 2020

На 21-ви Декември 2020 година „ТРИАНА СТАР ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, процедура BG16RFOP002-2.092 - Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

             Основната цел е Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. 

Проектът BG16RFOP002-2.092-0596-C01 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е на обща стойност 373,92 лева. Размерът на европейското финансиране е размер на 317,83 лева и национално финансиране в размер 56,09 лева.  

Период на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 21.12.2020 година.

 Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.

 

 Екипът на „Триана Стар Интернешънал“ ЕООД